Ямбол

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта продължава да се повишава и през 2016 г., но ръстът отново е по-нисък от средния за страната. Ръстът на брутният вътрешен продукт е съпроводен и с повишения на заплатите и доходите. Продължаващото бързо развитие на пазара на труда може да е затруднено от образователната структура на работната сила. Област Ямбол е със сравнително слаба бизнес и инвестиционна активност. През 2017 г. както достъпът до интернет, така и неговото използване от жителите на областта се повишават значително. Усредненото ниво на местните данъци в общините в областта остава по-ниско от средното за страната. Оценката на прозрачността на органите на местното самоуправление в област Ямбол се повишава и през 2018 г. и остава по-висока от средната за страната. Покритието на кадастъра в областта се повишава значително.

Населението в областта застарява по-бързо от средните нива в страната вследствие на сравнително ниската раждаемост и високото изселване на от областта. Средният успех на матурите по български език и литература през 2018 г. поставя област Ямбол на последно място в страната. Липсата на лекари специалисти и ограниченият капацитет на болниците са взаимосвързани и с чувствително по-ниския относителен брой на преминалите болни за лечение в областта. Относителният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в област Ямбол остава сравнително нисък, а разкриваемостта – значително по-висока от средната. Достъпът на населението до канализация, свързаната с пречиствателно станции за отпадъчни води в областта остава изключително нисък. Ямбол е сред областите с най-ниско замърсяване на атмосферата с въглероден диоксид и най-малък обем на образуваните битови отпадъци. Сравнително висок остава интересът към театрите в областта.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или