Ямбол

Брутният вътрешен продукт в област Ямбол продължава да нараства бързо. Стабилно остава и увеличаването на доходите и на пенсиите. Делът на трудоспособното население в областта е един от най-ниските в страната. Инвестиционната активност остава ниска. Ямбол се характеризира с висока гъстота на пътната мрежа, но железопътната мрежа е сред най-слабо развитите в страната. Усреднените нива на местните данъци са близки до средните. Самооценките на администрациите в област Ямбол за развитието на електронното правителство се повишават и изпреварват средните за страната.

Както естественият, така и механичният прираст в областта са неблагоприятни. Представянето на учениците от областта не е сред добрите, но се отчита подобрение спрямо останалите области и спрямо миналогодишните резултати. Здравеопазването страда от нисък относителен брой на лекарите специалисти, както и от висок коефициент на детска смъртност. Натовареността на местните наказателни съдии е значително по-ниска от средната за страната, но правораздаването е сравнително бавно. Обемът на образуваните битови отпадъци е нисък. Туризмът е изключително слабо застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или