Ямбол

В област Ямбол продължава увеличаването на доходите и на заплатите. Нивото на бедност в областта намалява драстично. Заетостта остава ниска, а безработицата – над средната. Инвестиционната активност се свива. Ямбол се характеризира с висока гъстота на пътната мрежа, но железопътната мрежа е сред най-слабо развитите в страната. Усреднените нива на местните данъци са близки до средните в страната. Самооценките за развитието на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно гише“ се повишават, но все още остават по-ниски от средните.

Както естественият, така и механичният прираст намаляват. Представянето на учениците от областта е слабо. Въпреки че броят на  общопрактикуващите лекари в областта е близък до средния, броят на лекарите специалисти и на леглата в местните многопрофилни болници са ниски. Коефициентът на детска смъртност намалява. Правораздаването е сравнително бавно. Разкриваемостта на престъпленията е относително висока. Делът на нарушената територия е ограничен. Културният живот в област Ямбол е сравнително слабо застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или