Пловдив

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив е седмият най-висок в страната. Доходите на домакинствата нарастват сравнително бързо. Заетостта остава относително висока, а безработицата – ниска. Броят на предприятията, подобно на размерите на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и на произведената продукция, се изравняват със средните за страната. Инфраструктурното развитие в областта получава много добра оценка. Както при повечето сравнително развити икономически области, нивото на местното данъчно облагане в област Пловдив е относително високо и през 2020 г. Развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ остават значително по-ниски от средните за страната.

Пловдив е и една от седемте области, които успяват да привличат население. Учениците от областта показват добри резултати и през 2020 г. Тя е сред областите с най-голям относителен брой на лекари и легла в болниците. Натовареността на наказателните съдии в областта е висока, но това не пречи на бързината на правораздавателния процес. Броят на престъпленията е сравнително нисък, а разкриваемостта им – относително висока. Съсредоточаването на населението в градовете пък предопределя сравнително високите дялове на населението с достъп до канализация. Посещенията на местните театри и музеи остават сравнително малко.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или