Пловдив

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Пловдив продължава да се увеличава с темп, подобен на средния за страната. Заплатите и доходите в областта също нарастват. Спадът в активността на пазара на труда е съпроводен от свиване на заетостта и ръст на безработицата. Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи чувствително изостават от средните за страната. Инфраструктурното развитие в областта получава много добра оценка. Нивото на местното данъчно облагане е относително високо. Оценката на прозрачността на местните администрации е над средната за страната.

Въпреки всеобщото застаряване в страната областта се представя сравнително добре. Коефициентите на възрастова зависимост са благоприятни. Учениците показват добри резултати. Пловдив е сред областите с най-много лекари и легла в болниците спрямо населението. Относителният брой на преминалите за лечение болни е най-високият в страната. Натовареността на местните наказателни съдии е сред най-големите, но правораздаването е сравнително бързо. Горската територия е близка до средната за страната, но нарушената е значително по-ниска. Интензитетът на културния живот се засилва.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или