Варна

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Варна продължава да нараства и през 2016 г., което е съпроводено и от ръст на заплатите и доходите на местното население. Сравнително доброто представяне на област Варна в развитието на пазара на труда е подпомогнато и от относително благоприятната образователна структура на работната сила. Относителният брой на нефинансовите предприятия в областта продължава да нараства и през 2016 г. и Варна остава третата област с най-висока бизнес активност. Чуждестранните преки инвестиции също се увеличават. Същевременно обаче област Варна изостава по относителните обеми на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и усвоените европейски средства. Като важен логистичен център област Варна се отличава със сравнително висока гъстота на пътната и железопътната мрежа, голям дял на автомагистралите и първокласните пътища и добро качество на пътната настилка. Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините от област Варна са по-високи от средните за страната. Оценките за прозрачността на местната администрация и покритието на кадастралната карта в областта бележат значителен напредък.

Въпреки че застаряването на населението в област Варна следва общата за страната тенденция в страната, демографската картите в областта все още остава значително по-благоприятна. В областта са разположени някои от водещите университети в страната и относителният брой на студентите остава значително над средния. Относителният брой на общопрактикуващите лекари в областта е съизмерим със средния за страната и през 2017 година. Този на специалистите обаче остава значително по-висок. Натовареността на наказателните съдии в окръжния съд в областта остава сравнително ниска, а правораздаването – относително бързо. Сравнително високата степен на урбанизираност на областта и големият дял на населението в градовете предопределят и високия дял на населението с достъп до обществена канализация. Културният живот в областта е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или