Варна

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Варна се повишава рязко през 2018 г., изпреварвайки средния темп на нарастване в страната и доближавайки отново областта до средните стойности. Заплатите също нарастват значително. Тези процеси водят и до свиване на бедността в областта. Тенденциите на пазара на труда са добри и през 2019 г. Областта отчита и умерена инвестиционна активност. На фона на общата картина в страната Варна се представя много добре по отношение на областната инфраструктура. Местните данъци в областта са изключително високи (единствено в столицата са по-високи). През 2020 г. оценката на работата на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно гише“ в общините от област Варна намалява и областта изостава от средните за страната нива.

Варна е сред областите с най-благоприятно демографско развитие и през 2019 г. Показателите в сферата на образованието поставят област Варна на много добра позиция. Относителният брой на общопрактикуващите лекари в областта е близък до средния в страната, а този на специалистите – по-висок. Проблем остава ограничената леглова база в местните многопрофилни болници. Натовареността на наказателните съдии в област Варна е значително по-ниска от средната за страната и през 2019 г., което води до по-бързо правораздаване. Броят на престъпленията в областта спрямо населението е висок, а разкриваемостта им – ниска. Населението на областта произвежда и повече битови отпадъци, но значителна част от тях се предават за третиране и рециклиране. Културният живот в област Варна е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или