Плевен

Въпреки че и през 2018 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Плевен нараства значително, размерът му все още е сравнително нисък. При пазарът на труда не се забелязва сериозно раздвижване. Инвестиционната активност в областта е сравнително ниска. Плевен е сред областите с най-малко преки чуждестранни инвестиции, но се представя добре по отношение на усвояването на европейски средства. На фона на сравнително ниското икономическо развитие област Плевен поддържа близко до средното за страната мест- но данъчно облагане, което обаче е чувствително по-високо от средното в Северозападна България. Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление намалява, но остава по-висока от средната в страната.
Застаряването на населението в област Плевен става с още по-бързи темпове в сравнение с останалата част на страната. Областта не се представя добре по показателите, оценяващи образованието. Плевен е една от малкото области в страната, в които през последните години се наблюдава трайно увеличение на броя на студентите. В сферата на здравеопазването областта се нарежда на първо място в страната. Именно Плевен е областта с най-висок брой на лекари и на легла в многопрофилните болници. Натовареността на местните наказателни съдии е сравнително ниска, което се отразява благоприятно на бързината на правораздаване. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци нараства. Културният живот в област Плевен се характеризира със сравнително ниска интензивност.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или