Плевен

Брутният вътрешен продукт на глава от населението и заплатите в областта нарастват по-бавно от средните за страната и областта все повече изостава. Намаляването на заетостта и увеличаването на безработицата в областта през 2016 г. контрастира с положителните тенденции на национално ниво. Инвестиционната активност в областта е сравнително ниска. Значително по-ниски от средните за страната остават достъпът и използваемостта на интернет от местното население. Оценките на администрацията за развитието на електронното управление и предоставянето на услуги на „едно гише“ от плевенските общини са съизмерими със средните за страната.

Област Плевен е сред общините с най-нисък естествен прираст. Коефициентът на механичен прираст също намалява и през 2016 г. достига най-ниското си ниво за последните десет години. Резултатите на зрелостните изпити в областта остават сравнително слаби. Плевен е една от областите с най-добра оценка за състоянието на здравеопазването. Съдиите в областта са сравнително слабо натоварени, а правораздаването – бързо. Макар и интересът към музеите да е традиционно висок, културният живот в областта не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или