Плевен

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Плевен продължава да нараства и през 2016 г., но ръстът му отново е по-ограничен от средния за страната и икономиката на областта все повече изостава. Повишението на икономическата активност през 2017 г. в областта води до повишаване на заетостта, но тя остава сравнително ниска, както и до символично намаление на безработицата. Бизнес и инвестиционната активност в област Плевен е сравнително ниска. Делът на автомагистралите и първокласните пътища е нисък, както и качеството на пътищата в областта. Нивата на данъците върху превозните средства, търговията на дребно и таксиметровия превоз в областта са значително по-ниски от средните за страната. Прозрачността на администрацията се оценява високо, но покритието на кадастралната карта в областта е двойно по-ниско от средното за страната.

Плевен остава сред областите с най-влошена демографска картина и през 2017 година. Делът на второгодниците продължава да е значително по-висок от средния за страната, но отпадналите от основното и средното образование намаляват и през 2016 г. делът им е под средния за страната. Осигуреността на областта с лекари е значително по-висока от средната за страната, а Плевен е областта с относително най-голяма леглова база в многопрофилните болници. Натовареността на наказателните съдии в областта е съизмерима със средната за страната, но правораздаването е сравнително бързо. По-ниският дял на градското население в областта и сравнително малката му гъстота са обяснение за ограничения достъп на местното население до обществена канализация. Интензитетът на културния живот в областта е по-нисък от средния за страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или