Сливен

През 2016 г. брутният вътрешен продукт в област Сливен за първи път от няколко години отбелязва стабилен ръст, въпреки че остава сред тези с най-ниски стойности в страната. Подобна картина се наблюдава и при заплатите и доходите в областта, което предопределя и изключително високите нива на бедност. Икономическата активност в областта продължава да се повишава и през 2017 г., макар че остава под средните стойности за страната. Повишението ѝ обаче не води до повишаване на заетостта и тя остава сравнително ниска, но се отразява на ново повишение на безработицата. Инвестиционната и бизнес активност в областта остава ниска и през 2016 година. Гъстотата на пътната и железопътна мрежи в областта е съизмерима със средните нива в страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-висок, което предопределя и значително по-високото качество на пътната настилка. Усреднените ставки на разглежданите местни данъци и такси в общините в област Сливен са близки до средните за страната. Прозрачността на администрация се оценява сравнително високо.

Демографската картина в област Сливен остава една от най-благоприятните в страната. Дяловете на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование са двойно по-високи от средните за страната, а средният успех на матурата по български език и литература остава нисък. Относителният брой на лекарите остава сравнително нисък. Сливен е едно от изключенията, при което сравнително високата натовареност на съда не е свързана със забавяне на делата. Относителният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в областта остава по-нисък от средния за страната, а разкриваемостта – сравнително висока. Сливен е и сред областите с най-голям относителен обем на образуваните отпадъци, а замърсяването на въздуха е сравнително ниско. Относителният брой на посещенията на кината и музеите в област Сливен изостава спрямо средните за страната нива, но интересът към местните театри и библиотеки е сравнително висок.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или