Сливен

Сливен е сред областите с най-нисък брутен вътрешен продукт на човек от населението и въпреки ниската база той нараства сравнително бавно. Доходите на домакинствата остават сравнително ниски. Тези показатели предопределят и високото ниво на бедност. Предизвика- телство пред местния пазар на труда остава образователният статус на работната сила. Инвестиционната активност в област Сливен е изключително слаба и областта се нарежда на последно място в тази категория. Базовата физическа инфраструктура в област Сливен продължава да бъде на високо ниво. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство и за предоставянето на административни услуги на „едно гише“ са значително по-ниски от средните за страната.

Демографската картина на областта я нарежда на едно от челните места в страната. Сливен е областта с най-ниска оценка по образователните показатели. Делът на второгодниците и този на напусналите основното и средното образование са най-високите в България. Слабата оценка в категорията за здравеопазването се дължи предимно на изключително високия коефициент на детска смъртност. Натовареността на местните наказателни съдии е сравнително висока, но бързината на правораздаване не страда от това. Висок остава делът на битовите отпадъци, предадени за третиране и рециклиране. Пандемията и ограничаването на културните мероприятия през 2020 г. в страната се отразяват и на културния живот в областта.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или