Сливен

Общата оценка за икономическото развитие на област Сливен е ниска. Доходите в областта изостават сериозно от средните за страната, а БВП на човек от населението е наполовина на националния. Стандартът на живот е нисък, като делът на населението в домакинства с доходи под линията на бедност е изключително висок. Причините за ниските доходи са в слабото представяне на пазара на труда и в силно неблагоприятната образователна структура на работната сила. Безработицата е два пъти над средната за страната, а заетостта изостава значително от средните стойности. Независимо от сравнително благоприятната демографска картина, най-вече заради високия дял младо население, недобрите образователни характеристики затрудняват включването на пазара на труда. Икономическата активност на бизнеса е ниска, а инвестициите страдат от слабо местно управление и относително високи данъци. Въпреки това Сливен разполага с добра пътна инфраструктура с високо качество.

Възможностите за областта се крият в подобряване на бизнес средата, на образователната структура и в по-нататъшното развитие на административното обслужване.

В основата на доброто социално развитие на област Сливен са добрите демографски показатели – естественият прираст е сравнително висок поради високата раждаемост, а застаряването на населението се отразява възможно най-малко негативно на възрастовата структура. Слабото икономическо развитие води до отрицателен механичен прираст, а образователната структура не създава благоприятни условия за развитие на областта. Ниският обем на генерирани отпадъци също е отражение на относително слабата икономика и ниския стандарт на живот. Образователните резултати се подобряват през последната година, а здравеопазването увеличава своята ефикасност. Правосъдието в Сливен е на много добро ниво със сравнително ниска регистрирана престъпност и добре работеща съдебна система. Културният живот не е интензивен и е силно ограничен от липсата на културна инфраструктура.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или