София

Сравнително високите стойности на брутния вътрешен продукт и на трудовите възнаграждения в областта поддържат бедността на относително ниски нива. Развитието на местния пазар на труда продължава да е много добро и още веднъж показва дълбоката свързаност на икономиките на столицата и област София. Доброто икономическо развитие на областта е съпроводено от висока инвестиционна активност. Гъстотата на пътната мрежа е висока. Усредненото ниво на местните данъци като цяло е близко до средното за българските общини. Представянето на общинските администрации в област София е слабо.

Коефициентът на естествен прираст продължава да намалява и остава по-нисък от средния. София е сред областите със сравнително слаба урбанизация. Представянето на учениците е слабо. Достъпът до лекари, както общопрактикуващи, така и специалисти, в областта е малко под средния за страната. Правораздаването е бавно. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци е нисък. Делът на горската територия е сравнително висок. Интензивността на културния живот в област София остава ниска.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или