София

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта остава третият най-висок в страната. Заплатите нарастват и предопределят сравнително ниските нива на бедност. Развитието на местния пазар на труда е много добро, като коефициентите на заетост и на безработица достигат рекордни за областта нива. Доброто икономическо развитие се вижда и в местната инвестиционна активност. Област София отчита вторите най-високи в страната разходи за придобиване на ДМА и чуждестранни инвестиции. Област София има сравнително добре развита инфраструктура. Усредненото ниво на местните данъци в общините от област София като цяло е близко, но по-ниско от средното за страната. Представянето на администрацията в областта е изключително слабо.

Коефициентът на естествен прираст в област София остава сред най-ниските в страната. София е сред областите със сравнително ниска урбанизация. Делът на второгодниците е двойно по-висок от средния за страната. Представянето на учениците също е сравнително слабо. Областта има сходна със средната за страната осигуреност с лекари специалисти, но общопрактикуващите лекари са по-малко. Представянето на област София в сферата на реда и сигурността е слабо и причина за това е сравнително бавното правораздаване. Показателите за ред и сигурност в областта са близки до средните в страната. Образуваните отпадъци са сравнително много, а малка част от тях се предават за третиране и рециклиране. Културният живот в областта е слабо проявен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или