Благоевград

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Благоевград продължава да нараства и през 2016 г., въпреки че през последните години увеличението му е колебливо и стойността му остава значително под средните за страната нива. Икономическата активност в се повишава, което е съпроводено със значителен ръст на заетостта и рязко намаление на безработицата. Бизнес и инвестиционната активност в областта остава сравнително висока. Гъстотата на пътната и железопътната мрежи в областта е сравнително ниска. Усреднените ставки на разглежданите местни данъци и такси в общините в област Благоевград като цяло са по-ниски от средните за страната и през 2018 година. Самооценките на местната администрация за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише” през 2018 г. се повишават.

Населението в областта застарява подобно на тенденциите в цялата страна, въпреки че в област Благоевград демографската картина е сравнително по-благоприятна. Резултатът на учениците от областта на матурата по български език и литература през 2018 г. отново е по-нисък от средния и намалява, но и делът на слабите оценки също намалява спрямо 2017 година. Относителният недостиг на лекари и легла в болниците вероятно е обяснението за по-ниския брой на лекуваните болни. Въпреки че натовареността на окръжния съд в област Благоевград е сравнително ниска, правораздаването е относително бавно. Относителният брой на регистрираните престъпления в областта е сравнително нисък, а разкриваемостта им – относително висока. Въпреки че Благоевград е сред областите с най-висок дял на населението с достъп до обществена канализация, свързаността с пречиствателни станции за отпадъчни води остава ниска. Културният живот в областта не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или