Ловеч

Заплатите и доходите в областта нарастват, но остават значително по-ниски от средните за страната. През последните няколко години пазарът на труда в областта отбелязва ръстове и спадове, а измерващите го показатели все още са далеч по-лоши от предкризисните им нива. Инвестиционната активност в област Ловеч остава сравнително ниска. Въпреки че делът на автомагистралите и първокласните пътища в областта е сравнително нисък, качеството на пътищата в областта традиционно е по-високо от средното в страната. Нито един от разглежданите местни данъци в общините в област Ловеч не е увеличен през 2018 година. Покритието на територията на областта от кадастралната карта остава сред най-високите в страната.

Ловеч е сред областите с най-влошена демографска картина, като причини за това могат да се търсят както в ниската раждаемост, така и в изселването от областта. Дяловете на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование се задържат по-високи, макар и не значително, от средните нива за страната. Вероятно недостигът на специалисти и легла е причина за сравнително ниския брой преминали за лечение болни в областта. Въпреки че натовареността на окръжния съд в област Ловеч се повишава значително през 2017 г., правораздаването остава сравнително бързо. Относителният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в областта е равен на средния за страната, но разкриваемостта им е по-висока. По-ниският дял на градското население в областта и сравнително малката му гъстота са обяснение за ограничения достъп на местното население до обществена канализация. Културният живот в областта е слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или