Ловеч

Въпреки че през последните няколко години благосъстоянието в област Ловеч расте, темпът е относително бавен и брутният вътрешен продукт на глава от населението остава значително под средния за страната. Пазарът на труда отново среща трудности през 2016 г. заедно с влошаването на образователната структура на населението. Инвестициите в дълготрайни материални активи и усвоените европейски средства нарастват и достигат средните за страната нива, но размерът на привлечените до момента чужди инвестиции е относително нисък. Данъчната тежест е нехарактерно висока за област с подобен профил на икономическо развитие, но работата на местната администрация се оценява изключително високо в сравнение с останалите области.

Ловеч е сред областите с най-неблагоприятна възрастова структура на населението. Коефициентът на записване в училищата е сравнително висок, но делът на отпадналите от основното и средното образование в областта също е значителен. Областта се характеризира с недостиг на лекари специалисти. Ловеч остава сред областите със сравнително слаба натовареност на съдa. Делът на хората с достъп до канализация и свързаността с пречиствателни станции са значително по-ниски от тези в страната. Културният живот не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или