Ловеч

Брутният вътрешен продукт на човек от населението, доходите и заплатите в областта нарастват, но остават сравнително ниски. Бедността обаче намалява. Безработицата е близка до средната, но икономическата активност и заетостта са ниски. Стойността на произведената продукция в областта се свива. Качеството на пътната настилка в област Ловеч е сравнимо със средното в страната. Усредненото ниво на местните данъци в общините от областта е относително ниско. Самооценките на местните администрации отново показват голямо изоставане по отношение на развитието на електронното правителство.

Заради силно отрицателния естествен прираст Ловеч е сред областите с високо ниво на застаряване. Резултатите на учениците са сравнително ниски. Броят на общопрактикуващите лекари намалява през последните години, но остава по-висок от средния за страната. Леглата в многопрофилните болници продължават да са сравнително малко. Правораздаването е чувствително по-бързо. Обемът на образуваните битови отпадъци не е значителен, но делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци остава изключително малък. Културният живот в област Ловеч не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или