Ловеч

Брутният вътрешен продукт на човек от населението нараства и през 2019 г., но ръстът му е по-нисък от средния и стойността му продължава да изостава от средната за страната. Заплатите и доходите също отбелязват увеличение. Свиването на икономическата активност е съпроводено едновременно от спад и на заетостта, и на безработицата в областта. Инвестиционната активност в област Ловеч не е особено интензивна. Броят на предприятията остава сравнително нисък. Ограничен остава и обемът на произведената продукция в областта. Делът на домакинствата с достъп до интернет се повишава значително. Усредненото ниво на местните данъци в общините от област Ловеч е сравнително ниско. Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление намалява, но остава по-висока от средната за страната.

Заради силно отрицателния естествен прираст Ловеч е сред областите с високо ниво на застаряване. Представянето на областта в сферата на образованието е незадоволително. Резултатите на учениците са сравнително ниски. Броят на общопрактикуващите лекари намалява през последните години, но остава по-висок от средния за страната. Броят на леглата в многопрофилните болници продължава да е сравнително нисък. Натовареността на съдебната система в област Ловеч е равна на средната за страната, но правораздаването е чувствително по-бързо. Обемът на образуваните битови отпадъци е сравнително нисък, но делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци остава изключително малък. Културният живот в област Ловеч не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или