Шумен

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Шумен продължава да нараства, но увеличението му остава по-ниско от това в останалите области. Заетостта в областта се повишава, но остава по-ниска от средната, а безработицата намалява, но е значително по-висока от средната. По-бързото подобряване на пазара на труда в областта е ограничено от сравнително неблагоприятната образователна структура на работната сила. Бизнес и инвестиционната активност в област Шумен е сравнително ниска. Шумен е областта с най-висок дял на автомагистралите и първокласните пътища, което предопределя сравнително високото качество на пътищата в областта. През 2018 г. никой от разглежданите местни данъци и в общините в област Шумен не се увеличава. Въпреки сравнително високата и нарастваща прозрачност в областта, самооценките на местната администрация за развитието на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно гише” са по-ниски от средните за страната.

Населението в област Шумен не прави изключение от общата тенденция към застаряване на населението. Оценките на зрелостните изпити продължават да са сравнително ниски. Относителният брой на общопрактикуващите лекари в областта остава близък до средния за страната, но специалистите продължават да са значително по-малко. Шумен е и сред областите с най-малка леглова база, което обяснява сравнително ниския брой на преминалите за лечение болни. Натовареността на окръжния съд в Шумен е сравнително ниска, а правораздаването – относително бързо. Сравнително слабата урбанизация на областта обяснява и относително ниската свързаност на населението с обществена канализация. Интересът към музеите и библиотеките в областта продължава да е висок.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или