Шумен

Динамиката на БВП на човек от населението и на средната заплата в област Шумен през последните години е благоприятна, но не е достатъчна за сближаване със средните за страната стойности. Предизвикателство са нивата на бедността. През 2019 г. Шумен остава с висока безработица, а ръстът на заетостта е относително бавен и разликата с най-добре представящите се области се запазва. Областта привлича малко чуждестранни инвестиции, не се справя особено добре и в усвояването на европейски средства. Благодарение на магистрала „Хемус“ и добре развитата си жп система оценката за инфраструктурата е добра. Местните данъци в областта са под средните за страната въпреки някои увеличения през 2020 г., но общините в нея срещат проблеми с прозрачността в работата си.

Шумен се радва на положителен механичен прираст, но естественият се влошава през последните години, а темпът на застаряване на населението се ускорява. Системата на училищно образование среща сериозни проблеми с обхващането на учениците, а резултатите им на изпитите особено след VII клас са притеснителни. Достъпът до здравеопазване е сравнително труден, но пък заболеваемостта и детската смъртност са относително ниски. Жителите на Шумен генерират малко битови отпадъци, които се предават за третиране и рециклиране почти изцяло, но в областта има значително изоставяне в достъпа до канализация и пречистването на отпадъчните води. Интензивността на културния живот се дължи на високия интерес към музеите и библиотеките.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или