Силистра

Силистра е областта с най-нисък БВП  на глава от населението в България и е сред тези с най-ниски заплати и доходи на домакинствата. Същевременно бедността не е особено висока, а делът на домакинствата в материални лишения е много под средния за страната. Безработицата е намаляла наполовина в рамките на пет години, но остава над средната. Коефициентът на заетост обаче е с почти 10 процентни пункта под средния основно заради ниското образование на работната сила. Нивата на произведената продукция и инвестициите в дълготрайни активи в Силистра са на много ниско ниво, чуждестранни инвестиции почти липсват, но за сметка на това усвояването на европейски средства е сравнително добро. Областта се характеризира с относително високо качество на пътната настилка, но първокласните и по-добрите пътища са малко, по-слаба е и железопътната свързаност. Общините в Силистра имат много ниски ставки на основните местни данъци, като при повечето тенденцията е към намаляване или задържане. Въпреки значителните подобрения в кадастралното покритие качеството на административните услуги остава ниско.

Демографските показатели на Силистра, подобно на почти всички области, са подчертано негативни, въпреки че областта има по-малко неблагоприятни стойности на миграция от почти половината области. Населението ѝ е сред на-слабо урбанизираните, а дори и градските райони са доста слабо населени. Системата на училищно образование среща сериозни проблеми при обхващането на учениците, като почти 1/5 от децата в прогимназиална възраст са извън училище. Резултатите на зрелостните изпити са под средните, а делът на слабите оценки е висок. Достъпът до здравни услуги в Силистра е малко по-труден от средния за страната, но разглежданите показатели не разкриват значителни проблеми в регионалното здравеопазване. Областта се радва на една от най-ефективните, но и не особено натоварени правни системи, престъпността е относително ниска, а отчетената разкриваемост – висока. Жителите в област Силистра генерират малко под средното за страната количество битови отпадъци, а вредните емисии са много ниски. Заради спецификата на териториалното разпределение на населението делът на свързаните с обществена канализация и с пречиствателни станции за отпадъчни води остава нисък. Интересът към участието в културния живот като цяло е доста слаб.

 

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или