Перник

Икономиката на област Перник е силно повлияна от близостта ѝ със столицата. В резултат на това Перник има относително ниско производство и БВП на човек от населението, но заплатите в областта се приближават до средните за страната, а доходите на домакинствата вече надхвърлят средните, което оказва позитивно влияние и върху показателите за бедност и неравенство. Пазарът на труда в Перник също се развива добре – икономическата активност и заетостта се задържат около средните нива за страната, а лекият ръст на безработицата означава, че все повече хора се активизират. В областта като цяло има сравнително слаба инвестиционна дейност, включително по линията на европейските фондове. И през 2018 г. инфраструктурата в област Перник се запазва на добро ниво, но при нея не се наблюдава особено подобрение през последните години. Състоянието на местната данъчна среда и на предоставяните административни услуги е много близко до средните за страната стойности.

Перник е сред областите с най-негативен естествен прираст на населението, което оказва изключително неблагоприятно влияние както върху числеността му, така и върху възрастовата му структура. Миграция пък почти липсва вероятно най-вече заради възможностите за ежедневна трудова миграция към столицата. Образованието в областта е относително добро, отчитайки големия брой учители, както и записването и задържането на учениците в училище. Предлаганите здравни услуги се доближават до средните за страната стойности, като ниската заболеваемост отново може да се обясни с близостта до столицата. Област Перник се класира добре при показателите за ред и сигурност, особено от гледна точка на бързината на съдопроизводството и малкия дял на висящите дела. Околната среда в областта е в добро състояние, но културният живот е сравнително слабо проявен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или