Перник

Брутният вътрешен продукт на човек в областта все още е двойно по-нисък от средния за страната. Въпреки това доходите остават по-високи основно заради всекидневната трудова миграция на населението към столицата. Изключително голям дял от хората са със средно образование. Перник остава сред областите със сравнително слаба инвестиционна активност. Усреднените размери на местните данъци и такси в общините от област Перник като цяло са по-благоприятни от средните за страната. Оценките за работата на местната администрация са сравнително ниски, а покритието на кадастъра е сред най-ограничените в страната.

Застаряването на населението в областта е следствие най-вече от ниския естествен прираст, но и от отрицателния механичен прираст. Дяловете на второгодниците и на отпадналите от основното и средното образование в областта остават значително под средните за страната стойности. Местното население масово търси и получава специализирана медицинска помощ извън областта най-вече заради близостта до столицата. Престъпността остава висока, а разкриваемостта на престъпленията – по-ниска от средната. Интензитетът на културния живот в област Перник е по-скоро слаб.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или