Перник

Заплатите и пенсиите в област Перник продължават да се повишават, а нивото на бедност остава ниско. Работната сила е представена от сравнително висок дял от населението на областта със средно образование. Инвестиционната активност е сравнително слаба. Перник е сред областите с най-висока гъстота на пътната настилка, въпреки че делът на автомагистралите и първокласните пътища е малък. Усредненият размер на местните данъци в общините от област Перник е сравнително нисък. Оценката за прозрачността в работата на общините е една от най-слабите в страната.

Възрастовата зависимост в областта продължава да се влошава. Резултатите на учениците традиционно са по-ниски от средните. Перник е областта с най-малък брой легла в многопрофилните болници. Броят на престъпленията е близък до средния за страната, а разкриваемостта им – малко по-висока. Обемът на образуваните битови отпадъци е най-високият в страната, но на практика целият отпадък се предава за третиране и рециклиране. Културният живот и туризмът в областта са слабо интензивни, което вероятно е свързано и с близостта ѝ до столицата.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или