Разград

Брутният вътрешен продукт в област Разград продължава да нараства. Средната пенсия остава най-ниската в страната. Представянето на пазара на труда е слабо, но се наблюдават положителни тенденции през последната година. Инвестиционната активност остава ниска. Гъстотата на пътната мрежа е по-висока, но делът на автомагистралите и първокласните пътища, както и този на пътната настилка в добро състояние са изключително ниски. Усредненото ниво на местните данъци в общините от област Разград е по-ниско от средното за страната. Делът на собствените от общите приходи в общините от областта намалява и остава нисък.

Разград е една от трите области, в които под половината от населението живее в градовете. Резултатите на учениците са изключително ниски. Разград е сред областите с най-висок недостиг на лекари – както общопрактикуващи, така и специалисти. Броят на престъпленията е сравнително нисък, а разкриваемостта им – висока. Разград се нарежда на последно място сред областите по отношение на показателите за околна среда. Делът на населението в селища с обществена канализация е най-ниският в страната. Културният живот и туризмът остават не особено интензивни.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или