Разград

Изоставането на икономиката и доходите се отразява и на равнището на бедност в област Разград. Заетостта намалява, а безработица се увеличава и те остават значително по-неблагоприятни от средните за страната стойности. Предизвикателство пред местния пазар на труда остава образователната структура на работната сила. Инвестиционната активност в областта се запазва ниска. Гъстотата на пътната мрежа е по-висока, но делът на автомагистралите и първокласните пътища, както и този на пътната настилка в добро състояние са изключително ниски. Усредненото ниво на местните данъци в общините от област Разград е по-ниско от средното за страната. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното управление и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ нарастват.

Коефициентът на естествен прираст намалява значително, но този на механичния се увеличава. Разград е сред областите с най-малобройно градско население. Представянето на областта в сферата на образованието е незадоволително. Резултатите на учениците са сравнително ниски и през 2021 г. Разград е сред областите с най-висок недостиг на лекари. Броят на престъпленията в областта е сравнително нисък, а разкриваемостта им – висока. Разград се нарежда на последно място сред областите по показателите за околна среда. Делът на населението в селища с обществена канализация остава нисък. Пандемията и ограничаването на културните мероприятия в страната през 2020 г. се отразя-ват силно и на културния живот в област Разград.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или