Разград

През 2016 г. брутният вътрешен продукт на човек в област Разград отново започва да нараства, но колебливият и непостоянен ръст през последните няколко години оставят областта далеч от средните стойности за страната. По-неблагоприятни от средните за страната, но с ясна тенденция за подобрение са и показателите за икономическата активност, заетостта и безработицата. Тези процеси водят до повишаване на заплатите и доходите и намаляване на бедността в областта. Бизнес и инвестиционната активност в област Разград като цяло нараства през последните години. Преките чуждестранни инвестиции отчитат най-големия си обем спрямо населението в областта към края на 2016 г. след силно цикличен ръст през последните поне 10 години, но остават три пъти по-ниски от средните за страната. Въпреки че за областите с по-ниско икономическо развитие са характерни и по-ниски ставки на местните данъци и такси, общините в област Разград като цяло са изключение и през 2018 година. Прозрачността на местната администрация в общините в област Разград продължава да се оценява високо, но покритието на кадастъра изостава.

Сравнително ниската раждаемост и изселване от областта чертаят неблагоприятната демографска картина в Разград. Представянето на учениците на матурите е сравнително слабо, а делът на отпадналите от основното и средното образование – относително висок. В областта все още има сериозен недостиг на лекари. Сравнително ниската натовареност на съдиите в областта води до относително бързо правораздаване. Относителният брой на регистрираните престъпления в област Разград остава по-нисък от средния за страната, а разкриваемостта на престъпленията – значително по-висока. Разград е областта с най-нисък дял на населението в селища с обществена канализация. Културният живот в област Разград е ограничен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или