Габрово

Доходите и условията на живот в област Габрово се приближават до средните за страната стойности, като БВП на човек от населението достига до 87% от средното за страната, а средната годишна заплата вече е прехвърлила 10 хил. лв. В областта има и значително по-ниски от средните за страната дялове на живеещите под линията на бедността и такива с материални лишения. Пазарът на труда се възстановява след кризата сравнително бързо, като безработицата вече е много ниска, но заетостта все още не е достигнала пиковите си равнища от 2008 г. Работната сила на Габрово има голям дял на висшисти, а най-сериозната заплаха пред нея остават демографските процеси. Областта традиционно е шампион по усвояване на средства от европейските фондове, но за сметка на това изглежда, че общата инвестиционна дейност е преминала своя пик за този икономически цикъл. Габрово се радва на относително гъста и висококачествена инфраструктура, а през последните години местните данъци остават постоянни и сравнително ниски. Равнището на административно развитие също е добро.

Областта предлага относително добри условия за образование, като училищното обхваща почти цялата релевантна кохорта, а учениците постигат малко над средните резултати за страната на изпитите. Много голямо покритие – 96% от цялото население – се наблюдава по отношение на здравноосигурените лица в областта, а броят на лекарите спрямо населението е съпоставим със средните стойности. Въпреки че не се представя най-зле, Габрово има подчертано отрицателни демографски тенденции, особено по отношение на естествения прираст, който е два пъти по-нисък от средния за страната. Миграцията също е негативна, а намаляването на числеността на населението е ясно видимо и в чувствителния спад на неговата гъстота. Характерно е и силното му застаряване. Благодарение на доста ниската натовареност на съдиите правораздавателната система в областта работи значително по-ефективно от тази на повечето области. Околната среда в Габрово също e в добро състояние, но повод за притеснение е ръстът на количеството генерирани битови отпадъци в нея. Благодарение на високата посещаемост на музеи областта получава много добра оценка и в сферата на културата.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или