Габрово

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Габрово продължава да нараства и през 2016 г. изпреварва средния ръст за страната, а бързото увеличаване на заплатите и доходите води до намаление на бедността в областта. Сравнително благоприятната картина за пазара на труда в областта е подкрепена от относително добрата образователна структура на работната сила. Чуждестранните преки инвестиции в областта продължават да нарастват. Усвоените европейски средства също нарастват и спрямо населението остават вторите най-високи в страната (след тези в столицата). Достъпът и използването на интернет в област Габрово се повишават и през 2017 г. и двата показателя вече изпреварват средните за страната нива. Усредненият размер на местните данъци и такси в общините в област Габрово е значително по-нисък от средните ставки в страната. И през 2018 г. Габрово е областта с най-висока прозрачност на органите на местното самоуправление. Покритието на кадастъра в областта също се увеличава значително.

Габрово е сред областите с най-влошена демографска картина. Габрово остава и сред областите с най-висока степен на урбанизация. Област Габрово традиционно се представя сравнително добре в областта на образованието. Делът на здравноосигуреното население в област Габрово е остава по-висок от средния. Относителният брой на лекарите в областта е съизмерим със средните стойности в страната. Относителният брой на регистрираните престъпления в област Габрово е съизмерим със средния за страната, но разкриваемостта в областта е значително по-висока. Замърсяването на атмосферния въздух в област Габрово с въглероден диоксид остава в пъти по-ниско от относителното му страната. Културният живот в областта е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или