Кюстендил

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Кюстендил продължава да нараства и през 2016 г., но темпът на растеж е сравнително нисък и той остава значително под средните за страната стойности. Заплатите и доходите в областта също нарастват, но и те изостават спрямо средните нива. През 2017 г. нивото на бедност в областта се повишава за втора поредна година, но е под средното в страната. Заетостта продължава да нараства и достига рекордни нива за областта, а безработицата намалява драстично, достигайки също рекордно ниско за областта ниво. Бизнес и инвестиционната активност в област Кюстендил е сравнително ниска. Гъстотата на пътната и железопътната мрежи в областта е по-висока от средната за страната. Усредненото ниво на местните данъци и такси в общините в област Кюстендил е значително по-ниско от средното в страната и през 2018 година. Покритието на кадастралната карта в областта не търпи развитие през 2017 г. и остава двойно по-ниско от това в страната.

Кюстендил е сред областите с най-влошена демографска картина. Резултатите на учениците на зрелостните изпити традиционно са по-ниски от средните. Въпреки че относителният брой на общопрактикуващите лекари в областта е сравнително висок, специалистите все още са относително малко. След Софийския окръжният съд в Кюстендил е най-натовареният в страната през 2017 г., което се отразява и на бързината на правораздаването. Кюстендил остава сред областите с относително високо замърсяване на въздуха. По-високи и повишаващи са и нивата на образувания боклук. Културният живот в областта е сравнително слабо интензивен и през 2017 година.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или