Кюстендил

Брутният вътрешен продукт на човек от населението, заплатите и доходите нарастват, но остават под средните за страната стойности. Заетостта продължава да е ниска и дори намалява през 2020 г. Предизвикателство пред пазара на труда остава застаряването на населението. Инвестиционната активност в област Кюстендил е сред най-слабите в страната. На ниски нива се запазва и усвояването на ев-ропейски средства. Гъстотата на пътната и железопътната мрежа в областта остава по-висока от средната в страната. По-висок е и делът на автомагистралите и първокласните пътища. Усредненият размер на местните данъци в общините от област Кюстендил е сред най-ниските. Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление обаче също остава сред най-ниските в страната.

Заради силно отрицателния естествен прираст Кюстендил е сред областите с най-застаряващо население. Сравнително ниски са дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование. Резултатите на учениците остават незадоволителни. Кюстендил е сред областите с най-висок брой на общопрактикуващите лекари, но при специалистите има относителен недостиг. Областта е сред най-слабо представящите се в сферата на правораздаването. Броят на престъпленията и делът на разкритите престъпления са близки до средните за страната. Област Кюстендил е първенец по показателите за околна среда. Основната причина за това е в количествата генерирани отпадъци и тяхното третиране и рециклиране. Културният живот е слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или