Кюстендил

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Кюстендил нараства, но остава под средните за страната стойности на човек от населението. Икономическата активност и заетостта се увеличават значително. Инвестиционната активност в областта е сред най-слабите. Гъстотата на пътната и на железопътната мрежа остава по-висока от средната в страната. Усредненият размер на местните данъци в общините от област Кюстендил е сравнително нисък. Кюстендил е областта с най-слаба оценка на прозрачността в работата на местните администрации.

Кюстендил е сред областите с най-застаряващо население. Съответствието между професионалното образование и профила на местната икономика остава ниско, а резултатите на учениците са незадоволителни. Здравната система в областта е сред тези с най-висок брой на общопрактикуващите лекари и с най-нисък коефициент на детска смъртност. Наказателните съдии са най-натоварените в страната. Обемът на образуваните битови отпадъци в областта е нисък, но предадените за третиране и рециклиране отпадъци са малко. Културният живот и туризмът в област Кюстендил остават слабо интензивни.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или