Враца

През последните години брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Враца се движи колебливо, редувайки спад с растеж. През 2016 г. той нараства, въпреки че увеличението ми е двойно по-ниско от средното за страната. Нарастването на икономическата активност в областта е съпроводено от ръст на заетостта и спад на безработицата в областта през 2017 година. Инвестиционната активност в областта е сравнително ниска. Делът на автомагистралите и първокласните пътища е значително по-нисък от средния в страната, което обяснява и лошото състояние на пътищата в областта. Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините в област Враца са сравнително ниски и през 2018 г. и в областта няма нито един увеличен местен данък. Самооценките на местната администрация за развитието на електронното правителство и за предоставянето на административни услуги на „едно гише” са по-високи от средните за страната и през 2018 година. По-висока от средната остава и оценката на прозрачността на органите на местното самоуправление.

Тенденцията за застаряване на населението в страната е валидна и дори по-ясно изразена и в област Враца. Представянето на учениците от област Враца на зрелостните изпити продължава е по-слабо от средното за страната. Относителният брой на общопрактикуващите лекари в област Враца е близък до средния за страната, но специалистите все още не достигат. Натовареността на наказателните съдии в местния окръжен съд е сравнително ниска, което се отразява и на сравнително бързото правораздаване в областта. Сравнително слабата урбанизация на областта вероятно е обяснение за сравнително ниския дял на населението в селища с обществена канализация. Замърсяването на въздуха с въглероден диоксид е тройно по-ниско от средното за страната. Културният живот в областта е слабо интензивен и през 2017 година.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или