Враца

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Враца продължава да нараства. Средната годишна брутна работна заплата на наетите е третата най-висока в страната. През 2022 г. нивата на заетостта и на безработицата се повишават едновременно. Враца е сред областите с подчертан индустриален профил и делът на работната сила със средно образование е сравнително висок. Икономическата и инвестиционната активност в областта остават сравнително ограничени. Качеството на пътищата не се подобрява. Местните данъци са ниски. Прозрачността в работата на общинските администрации намалява.

Коефициентите на възрастова зависимост в област Враца остават по-неблагоприятни от средните за страната. Показателите в сферата на ос- новното и средното образование се запазват сравнително добри, но резултатите – относително ниски. Здравеопазването страда от недостиг на лекари специалисти и на болнични легла. Регистрираните престъпления срещу личността и собствеността спрямо населението в областта са най-високите в страната. Достъпът до обществена канализация е ограничен. Делът на горската територия е нисък. Културният живот и туризмът не са силно застъпени.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или