Враца

Въпреки че в страната има само седем области с по-висок от регистрирания в област Враца БВП на човек от населението и само четири области с по-висока средна брутна заплата, стандартът на живот не е особено висок. Една от основните причини за това е лошото състояние на пазара на труда – безработицата е два пъти над средната, а заетостта намалява през 2018 г. в противовес на тенденциите на национално ниво. Инвестиционната активност на предприятията е ниска, а чуждестранният интерес към областта е ограничен. Враца традиционно е сред областите, получаващи най-ниска оценка в сферата на инфраструктурното развитие. През територията на областта не преминава магистрала, а първокласните пътища формират едва 10% от дължината на пътната мрежа. Данъчната среда е сравнително благоприятна, а през 2018 г. общините в област Враца постигат най-високата си до този момент оценка в Рейтинга за активна прозрачност на органите на местното самоуправление на ПДИ.

Възрастовата структура на областта е най-добрата в рамките на Северозападна България, като Враца е единствената област в района, в която населението на 65 и повече години възлиза на по-малко от 40% от това на възраст 15–64 години. Въпреки че е налице трайно подобрение в способността на учебните институции да обхванат и задържат ученици, качеството на образованието не е особено високо. Здравеопазването в област Враца се характеризира с по-неблагоприятен от средния за страната достъп до услугите, а през 2018 г. финансовите проблеми на една от водещите МБАЛ в областта доведе до по-нататъшното му влошаване. Престъпността е висока, но по относителен дял на разкритите престъпления (68,7%) област Враца отстъпва единствено на Разград. Ниската степен на урбанизация възпрепятства увеличаването на относителния дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води, но общото състояние на околната среда остава добро. Област Враца се характеризира със сравнително нисък интензитет на културния живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или