Велико Търново

Брутният вътрешен продукт в област Велико Търново нараства, но ръстът му е по-нисък от средния за страната и през последното десетилетие областта все повече изостава от средните стойности. Подобна тенденция се наблюдава и при работните заплати. Инвестиционната и бизнес активност в област Велико Търново са незадоволителни. От друга страна, показателите и тенденциите на пазара на труда в област Велико Търново поставят областта на челните места в страната (след столицата) през 2020 г. Гъстотата на пътната и железопътната мрежа е висока, но делът на автомагистралите и първокласните пътища остава нисък. Местните данъци са сравнително високи. По-висока от средната остава оценката на степента на прозрачност на местните администрации.

Общото застаряване на населението в страната е особено силно изразено в област Велико Търново. Образователните показатели в областта я поставят на сравнително добра позиция. Броят на студентите е сред най-високите. Броят на лекарите специалисти, както и този на болничните легла са значително по-ниски от средните за страната. Регистрираните в областта престъпления срещу личността и собствеността се повишават. Делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци достига почти 100%. Сравнително по-ниският дял на населението в градовете оказва влияние върху свързаността на населението с канализация. Културният живот в област Велико Търново е силно застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или