Велико Търново

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Велико Търново продължава да нараства, но не достатъчно, че да компенсира голяма си разлика със средния за страната. Заплатите и доходите в областта също нарастват, но докато заплатите продължават да изостават, доходите за първи път от поне десет години изпреварват средните за страната. Възстановяването на пазара на труда след кризата е способствано от сравнително добрата образователна структура на работната сила. Бизнес и инвестиционната активност в област Велико Търново продължават да изостават. Гъстотата на пътната и железопътната мрежи в областта е по-висока от средната за страната, но по-ниският дял на автомагистралите и първокласните пътища предопределя ниското качество на пътната настилка в областта. Усреднените нива на местните данъци и такси в общините в област Велико Търново са сравнително високи. Общините в областта традиционно имат сравнително висока прозрачност на работата си, а покритието на кадастралната карта на територията на областта се повишава значително.

По-бързото застаряване на населението в областта е обусловено от сравнително ниската раждаемост и изселването от областта. Областта се представя сравнително добре в сферата на образованието, като продължава да е областта с най-висок относителен брой на студентите. Велико Търново е сред областите с най-малък относителен брой на леглата в многопрофилните болници, относителният брой на лекарите е сравнително нисък, което обяснява и значително по-ниския брой на преминалите болни за лечение в местните болници. Сравнително слабата урбанизация на област Велико Търново обяснява и сравнително ниската свързаност на населението с обществена канализация. В същото време замърсяването на въздуха в областта с е значително по-ниско, а обемът на образуваните битови отпадъци – по-малък. Културният живот в област Велико Търново е силно застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или