Велико Търново

Брутният вътрешен продукт на човек от населението, както и средната годишна заплата в областта нарастват със сходни със средните за страната темпове, но стойностите им остават значително по-ниски. Причина за относително високата заетост и ниската безработица може да се търси в сравнително добрата образователна структура на населението в областта. Областта изостава значително от средните за страната стойности в показателите за предприемачество и инвестиции. Усредненият размер на местните данъци и такси в общините от областта поставя Велико Търново сред областите с най-високи ставки.

Областта е със силно влошена демографска картина. Индикаторите за състоянието на образованието в областта поставят Велико Търново на трето място след столицата и област Смолян. Същевременно здравеопазването в областта е сред най-лошо представящите се. Велико Търново е сред областите с най-висока разкриваемост на престъпленията, но бързината на правораздаването изостава от средната за страната. Богатото историческо наследство в областта я поставя сред областите с богат културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или