Стара Загора

Област Стара Загора е на второ място в страната след столицата по произвеждан БВП на човек от населението и на трето място по размер на средните заплати. Индикаторите за бедност са близки до средните за страната. През 2019 г. безработица в областта почти отсъства, а заетостта е сред най-високите в страната. Това обаче не води до преодоляване на съществуващите дефицити в образователната структура на работната сила. Икономиката на Стара Загора е сред лидерите по стойност на произведената продукция и привлича относително голям обем инвестиции. Благодарение на магистрала „Тракия“ делът на първокласните пътища и магистралите е сравнително висок, но качеството на пътищата постепенно се влошава. Областта остава с местни данъци под средните за страната въпреки някои повишения. Самооценките на общинските администрации за предоставяните административни услуги и за прозрачността на местната власт се влошават.

Областта е с влошаващи се демографски показатели, като относително ниският отрицателен механичен прираст задържа броя на населението на сравнително постоянно ниво. Училищното образование постига резултати, сходни със средните за страната, като се наблюдава подобряване на съотношението между броя на учителите и на учениците. Системата на здравеопазване дава относително добър достъп до лекари, а заболеваемостта в областта е ниска, но детската смъртност е притеснително висока. Съдебната система в Стара Загора е сред най-натоварените в страната, но въпреки това е с относително висока ефективност. Областта е с най-високите въглеродни емисии в страната, а количеството битови отпадъци расте. Сред проявите на културния живот най-голям интерес има към музеите.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или