Стара Загора

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в областта нараства значително и Стара Загора се нарежда на второто място по този показател. Представянето на местния пазар на труда е сравнително добро. Инвестиционната и бизнес активност поставят областта сред пър- венците. Делът на автомагистралите и първокласните пътища е сравнително висок. За разлика от повечето области с висока степен на икономическо развитие Стара Загора запазва сравнително ниски размери на местните данъци. Самооценките за предоставянето на административни услуги на „едно гише“ са най-ниските в страната.

Естественият прираст в областта остава под средното ниво за страната. Резултатите на учениците са близки до средните. Средната продължителност на живота намалява, но сравнително ограничено, и за първи път е над средната за страната. Наказателните съдии в об-ластта са сравнително натоварени, но това не се отразява негативно на бързината на правораздаването. Слабата оценка на Стара Загора в сферата на околната среда е обусловена преди всичко от изключително високия дял на нарушената територия. Културният живот в областта е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или