Стара Загора

Заплатите и доходите в областта продължават да нарастват, но нивото на бедност се повишава. Заетостта намалява, а безработицата се увеличава, но и двата коефициента са по-благоприятни от средните за страната. В областта има сравнително малък брой предприятия, но произведената продукция е относително висока. Делът на пътната настилка в добро състояние изостава от средния за страната. Стара Загора запазва сравнително ниски размери на местните данъци. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ са слаби.

В унисон с тенденцията на национално ниво естественият прираст в областта се влошава през последните години. Дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование остават значително по-големи от средните за страната. Достъпът до лекари е сравнително добър. Броят на леглата в многопрофилните болници намалява. Правораздаването е сравнително бързо. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата и делът на нарушената територия са изключително високи. Стара Загора е сред областите с най-интензивен културен живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или