Монтана

Монтана е сред областите с най-ниски доходи и стандарт на живот, което предопределя и високия дял на бедност в областта. Икономическата активност в областта отбелязва най-големия ръст в страната, но нарастването и` е съпроводено едновременно от най-значителния в страната ръст на заетостта и на безработицата, въпреки че коефициентите им остават значително по-неблагоприятни от средните. Инвестиционната активност в областта е сравнително слаба, но усвояването на европейски средства – относително високо. Монтана е с най-нисък дял на автомагистралите и първокласните пътища. Усредненото ниво на местните данъци в общините от областта е второто най-ниско в страната. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство продължават да изостават.

Продължаващото застаряване на населението в страната е особено видимо в област Монтана. Резултатите на учениците са изключително ниски и през 2021 г. Дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование намаляват. Достъпът до лекари в областта е сравнително висок. Натовареността на наказателните съдии в областта е значително по-ниска от средната за страната, което се отразява и на бързината на правораздаването. През 2020 г. Монтана е областта с най-много регистрирани престъпления. Основни причини за доброто представяне в сферата на околната среда са ниският обем на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, както и този на битовите отпадъци и тяхното управление. Културният живот в област Монтана е слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или