Монтана

Монтана е областта, която се характеризира с най-неблагоприятно състояние и тенденции на пазара на труда. Намаляващата икономическа активност, високата безработица и неблагоприятната образователна структура на работната сила представляват сериозни пречки пред повишаването на доходите и стандарта на живот. И през 2017 г. Монтана остава най-непривлекателната област за чуждестранни инвестиции, като заема тази позиция за пета поредна година. Фактор в това отношение е и лошото състояние на инфраструктурата. През областта не минава магистрала, а първокласните пътища формират едва 10,3% от общата дължина на пътната мрежа. По подобие на други области със сходен социално-икономически профил данъчната тежест в област Монтана е сравнително ниска. Общинските администрации заявяват сравнително висока готовност за обслужване на гражданите и бизнеса на едно гише, но развитието на електронните услуги все още е по-ниско от средните нива за страната.

Демографските процеси, протичащи на територията на област Монтана, са почти аналогични с тези в областта с най-лошо демографско състояние в страната – Видин. Образователната система не успява да обхване и задържи учениците, а средната оценка на зрелостниците на матурите по БЕЛ е трайно под средната за страната. На фона на общото изоставане в социалната сфера прави впечатление сравнително добрият достъп до здравни услуги, като недостигът на лекари специалисти е отчасти компенсиран от близостта до област Плевен. Съдебната система в област Монтана може да бъде определена като една от най-неефикасните в страната – въпреки ниската натовареност скоростта на правораздаване е бавна, а относителният дял на висящите дела е висок. Състоянието на околната среда е добро, като основно предизвикателство остава ниският дял на населението, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води. Монтана е областта, която се характеризира с най-ниска интензивност на културния живот в страната през 2018 г.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или