Монтана

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Монтана нараства и през 2016 г. и темпът на растеж е еднакъв с този в страната, оставяйки областта значително под средните нива за страната. Доходите и заплатите в областта също се увеличават със средното темпо на растеж в страната, но и те остават под средните. Бързото нарастване на активността в областта води едновременно до повишаване на заетостта и на безработицата. Бизнес и инвестиционната активност в областта продължават да са ниски. Делът на автомагистралите и първокласните пътища изключително нисък, което може да е обяснение за лошото състояние на пътищата в областта. Усредненото ниво на местните данъци и такси в общините в област Монтана е значително по-ниско от средното в страната. Оценката на прозрачността на органите на местното самоуправление в областта се повишава и остава сравнително висока. Покритието на кадастралната карта в областта изостава.

Монтана остава сред областите с най-влошена демографска картина. Причина за това е както ниската раждаемост, така и изселването от областта. Представянето на зрелостниците от областта на матурата по български език и литература през 2018 г. е сравнително ниско. Сравнително добрата осигуреност с лекари и големият брой на болничните легла са обвързани със сравнително висок брой на преминалите болни за лечение. Относителният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в Монтана се повишава и изпреварва средните стойности за страната. Слабо урбанизираната територия на областта обяснява все още ниската свързаност на населението с канализация. Монтана е сред областите с най-малък обем емисии на въглероден диоксид в атмосферата. Културният живот в областта е много слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или