Монтана

Монтана е сред областите със сравнително ниски доходи и стандарт на живот. На пазара на труда тенденциите са неблагоприятни. Предизвикателство остава ниската образованост на работната сила. Инвестиционната активност в областта е сравнително ниска. Гъстотата на пътната и железопътната мрежа остава по-ниска от средната за страната. Усредненото ниво на местните данъци в общините от областта е второто най-ниско. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното управление и на предоставянето на административни услуги на „едно гише“ са значително под средните за страната.

Продължаващото застаряване на населението в страната е особено видимо в област Монтана. Резултатите на учениците са сравнително ниски. Броят на леглата в многопрофилните болници нараства и остава значително по-висок от средния за страната. Областта отбелязва най-висок брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността през последните две години. Обемът на отпадъците в областта е нисък, а управлението им – добро. Културният живот в област Монтана е сред най-слабо интензивните в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или