Добрич

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Добрич продължава да нараства и през 2016 г., но ръстът му отново е сравнително ограничен. Икономическата активност в областта остава по-висока от средната в страната и през 2017 г. се наблюдава нов ръст, който е съпроводен от рязък скок на заетостта и значително намаление на безработицата. Бизнес и инвестиционната активност в областта нараства слабо, но все още е значително по-ниска от средната в страната. Разположението на областта в периферията на страната обяснява сравнително ниската гъстота на пътната и железопътната мрежи. Усреднените ставки на разглежданите местни данъци в общините в област Добрич запазват нивата си и през 2018 година. През 2017 г. кадастърът в областта се развива с бързи темпове.

Демографската картина в област Добрич бързо се влошава. Нетният коефициент на записване на населението в V-VIII клас в областта остава най-ниският в страната. Лекарите от водещи специалности са сравнително малко, а Добрич е сред областите с най-малък относителен брой на легловата база в многопрофилните болници, което обяснява ниския брой на преминалите болни за лечение в областта.  Добрич е сред областите с най-ниска натовареност на наказателните съдии в страната и най-бързо правораздаване. Разкриваемостта на престъпленията е значително по-висока от средната за страната. Добрич остава сред областите с най-ниско замърсяване на атмосферата с въглероден диоксид. Докато относителният брой на посещенията на местните кина, театри и библиотеки е сравнително ограничен, интересът към музеите в областта остава висок.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или