Пазарджик

През 2015 г. ръстът на брутния вътрешен продукт на човек в областта е над двойно по-висок от този в страната, но въпреки това благосъстоянието в Пазарджик остава значително под средните стойности за страната. Пазарът на труда е със съизмерими със средните за страната показатели, но областта продължава да се характеризира с относително неблагоприятна образователна структура на населението. Инвестиционната активност в област Пазарджик продължава да изостава. Въпреки относително ниския дял на магистралните и първокласните пътища качеството на пътищата остава високо.

Застаряването и обезлюдяването на областта е по-малко изявено спрямо картината на национално ниво. Показателите за образование поставят Пазарджик сред областите с най-слаби резултати по отношение както на качеството, така и на задържането в училище. Сравнително голямата леглова база и относително високият брой лекари в областта предопределят и високия брой на преминалите за лечение болни. Правораздаването е сравнително бързо, а регистрираната престъпност – ниска. Културният живот в областта остава слабо интензивен с изключение на големия интерес към музеите.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или