Пазарджик

Пазарджик е единствената област, в която през 2016 г. брутният вътрешен продукт на човек от населението намалява. Въпреки тази тенденция, доходите и заплатите в областта продължават да нарастват стабилно, но остават по-ниски от средните за страната. През 2017 г. пазарът на труда в областта бележи напредък. Бизнес и инвестиционната активност в областта е сравнително ниска. Гъстотата на пътната мрежа е по-ниска, както и делът на автомагистралите и първокласните пътища, но качеството на пътната настилка остава по-добро. През 2018 г. всички ставки на разглежданите местни данъци остават непроменени в общините от областта. Самооценките на местната администрация за развитието на електронно правителство и за предоставянето на услуги на „едно гише” нарастват леко през 2018 г., но остават по-ниски от средните за страната.

Застаряването на населението на областта следва общата тенденция в страната, а причината за това е едновременното намаляване на раждаемостта и изселване от областта. Дяловете на второгодниците и отпадналите от основното и средното образование остават сравнително високи. Представянето на зрелостните на матурата по български език и литература през 2018 г. отново намалява и все повече се отдалечава от средния успех в страната. Сравнително добрата осигуреност с лекари и големият брой на болничните легла са обвързани със сравнително висок (и увеличаващ се) брой на преминалите болни за лечение. Замърсяването на въздуха с въглероден диоксид в областта е сравнително ниско, а образуваните битови отпадъци са повече от средните за страната. Културният живот в областта не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или