Пазарджик

Брутният вътрешен продукт и заплатите в област Пазарджик нарастват, но остават значително по-ниски от средните за страната. Резултатът от това е високата бедност на населението в областта. През 2019 г. икономическата активност в област Пазарджик нараства значително и е съпроводена от скок на заетостта и леко увеличаване на безработицата. Предизвикателство за местния пазар на труда остава образо вателният профил на работната сила. Инвестиционната активност в областта не е особено интензивна. Гъстотата на пътната мрежа, както и делът на първокласните пътища и автомагистралите са по-ниски от средните за страната. Усредненият размер на местните данъци в общините от област Пазарджик е сравнително нисък.

Коефициентите на възрастова зависимост продължават да са по-благоприятни от средните за страната, въпреки че се повишават постоянно през последните години. Представянето на област Пазарджик в сферата на образованието е слабо. Легловата база в областта е сравнително голяма. Престъпленията са сравнително малко, а разкриваемостта им е висока. През последните две години образуваните битови отпадъци са по-малко от средния размер в страната. Същевременно обаче делът на отпадъците, предадени за третиране и рециклиране, е изключително нисък. Културният живот в област Пазарджик не е особено интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или