Търговище

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Търговище продължава да се повишава и през 2016 г., изпреварвайки средния ръст в страната. Въпреки това стойността му остава значително по-ниска от средната. През 2017 г. Търговище е областта с най-висок ръст на икономическата активност, която обаче остава по-ниска от средната за страната. Увеличаването на икономическата активност в областта води едновременно до значително повишаване на заетостта, но и до повишаване на безработицата. Тези процеси са придружени от подобряване и на образователната структура на работната сила в областта, въпреки че тя остава значително по-неблагоприятна от средната. Търговище остава сред областите с най-ниска бизнес и инвестиционна активност. Достъпът и използването на интернет намаляват през 2017 година. Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините в област Търговище остават сравнително ниски. През 2017 г. Търговище става и областта с най-високо покритие на кадастралната карта.

Застаряването на населението в областта следва това за цялата страна. Търговище е сред областите с най-нисък коефициент на записване на населението в V-VIII клас. Запазва се и тенденцията резултатите на учениците от областта на матурите по български език и литература да са по-ниски от средните, но същевременно делът на слабите оценки също е по-нисък. Здравеопазването в област Търговище продължава да е белязано от значителен недостиг на лекари. Типично за по-малко развитите икономически области в област Търговище, натовареността на съдилищата е сравнително слаба, правораздаването – по-бързо, регистрираните престъпления – по-малко, а разкриваемостта им – по-висока. Ниската степен на урбанизация на областта предопределя и сравнително ниските дялове на населението с достъп до обществена канализация. Относителният брой на посещенията в местните театри и библиотеки е значително по-висок от средния за страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или