Търговище

През 2019 г. ръстът на брутния вътрешен продукт в област Търговище се забавя и областта изостава още повече от средната стойност за страната. Търговище е областта с най-слабо представяне по индикаторите за пазара на труда през 2020 г. Огромно предизвикателство пред пазара на труда в областта е влошеният образователен статус на работната сила. Размерите на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и на чуждестранните инвестиции са сравнително стабилни, макар че са значително под средните нива в страната. Качеството на пътната настилка е добро. Местните данъци в областта са ниски. Самооценките на администрациите от областта за развитието на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно гише“ се повишават.

Степента на урбанизация в областта не се променя значително в последните години, като остава сред най-ниските в страната. Търговище е сред областите с най-нисък обхват на образователната система. Представянето на учениците продължава да е незадоволително. Достъпът до общопрактикуващи лекари в областта е силно ограничен. Заболеваемостта, измерена чрез преминалите за лечение в многопрофилните болници, е сравнително висока. Наказателните съдии в областта са едни от най-слабо натоварените в страната, но това не се отразява в голяма степен на бързината на правораздаването. Престъпността е сравнително ниска, а разкриваемостта на престъпленията – висока. Особено засегнати от ограниченията на културните мероприятия са кината и музеите в областта.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или