Търговище

Търговище е сред областите с относително нисък БВП на глава от населението, което се отразява и в чувствително по-ниските средни доходи на домакинствата. Делът на хората под линията на бедността също е доста над средния за страната, но в същото време делът на населението, живеещо в материални лишения, е съвсем малко над стойността на национално ниво. Последните две години безработицата е около два пъти над средната за страната, което се дължи на отчетливия ѝ ръст през 2017 г. Заедно с това обаче се повишава и заетостта, което е индикатор за активизиране на предлагането на труд. Делът на хората в работоспособна възраст с висше образование е доста нисък, а на тези с основно и по-ниско – висок. Произведената продукция в Търговище е относително ниска, както и усвояването на европейски средства, но областта привлича сравнително висок обем преки чужди инвестиции. Тя се характеризира и с чувствително по-ниски данъци, а пътищата ѝ са в добро състояние в сравнение с повечето области.

За пръв път от десетилетия през 2018 г. Търговище  успява да балансира миграционните процеси. Естественият прираст обаче остава отрицателен, макар не много под средния за страната. Областта е и сред по-рядко населените и по-слабо урбанизираните в страната. Наблюдава се и слаб обхват на образователната система, като в прогимназиалната фаза извън училище остават почти 1/4 от децата, като делът на ранното отпадане също е висок. Достъпът до здравни услуги е труден, но заболеваемостта не е особено висока. Въпреки ниската натовареност на съдилищата областта има най-неефективната правна система в страната. Същевременно престъпността е ниска, а отчетената разкриваемост на престъпленията – висока. Слабата урбанизация е предпоставка за нисък дял на домакинствата с достъп до канализация, но областта генерира относително малко битови отпадъци. Търговище е на второ място сред областите в страната по брой посещения на театри; интересът към ползване на библиотеките също е висок.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или