Смолян

Брутният вътрешен продукт, заплатите и доходите в област Смолян продължават да се повишават. Нивото на бедност е около средното. Заетостта и безработицата намаляват, като и двата показателя остават сравнително неблагоприятни. Броят на предприятията, обемът на произведената продукция и вътрешните и външните инвестиции се свиват. В областта липсват железопътни линии, автомагистрали и първокласни пътища. Смолян е сред областите със сравнително ниски местни данъци. Оценката за прозрачността на органите на местното самоуправление намалява и остава под средната.

Населението на областта е сред най-застаряващите в страната. Смолян продължава да бъде една от областите с най-добри образователни резултати. Дяловете на второгодниците и на напусналите основното и средното образование са най-ниските в страната. Делът на здравноосигурените е висок. Смолян е областта с най-ниска натовареност на правораздавателната система и с най-малко регистрирани престъпления. Областта е на първо място и по най-висок дял на горската територия и най-нисък на нарушената територия. Интензитетът на културния живот постепенно се засилва, но все още остава слаб.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или