Смолян

Брутният вътрешен продукт в област Смолян нараства с изоставащи темпове и през последните две десетилетия разликата със средната стойност на национално ниво се разширява. Доходите на домакинствата остават над средните за страната. Коефициентът на заетост се задържа относително нисък, а на безработицата – висок. Огромното предизвикателство за перспективите на местния пазар на труда остава застаряването на населението. Инвестиционната активност в областта е ниска. Географското местоположение на област Смолян като гранична област и планинският и` терен обуславят и сравнително слабото развитие на инфраструктурата. Смолян е сред областите с най-ниски местни данъци и през 2020 г. По-ниска от средната остава прозрачността в работата на местната администрация.

Населението в областта е едно от най-застаряващите в страната. Смолян продължава да бъде една от областите с най-добри образователни показатели –най-високия относителен брой на преподавателите в училищата и най-ниския дял на второгодниците. Здравеопазването е на сравнително добро ниво. Делът на здравноосигурените е сред най-високите в страната. Област Смолян се класира на първо място в осигуряването на ред и сигурност. Натовареността на съдиите е ниска, броят на престъпленията – малък, а разкриваемостта им е най-високата в страната. Смолян е сред областите с най-ниски въглеродни емисии, но делът на предадените за третиране и рециклиране отпадъци е изключително малък. Културният живот в областта е слабо интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или