Смолян

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Смолян продължава да нараства и през 2016 г., но ръстът е колеблив и по този показател областта изостава спрямо средните стойности за страната. Същевременно обаче заплатите и доходите в областта нарастват значително. През 2017 г. Смолян отново е областта с най-висока икономическа активност, която е съпроводена едновременно с нов ръст на заетостта и намаление на безработицата. През 2016 г. в областта се наблюдава сериозен ръст на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Местоположението на област Смолян в покрайнините на страната и в планински район определят недобрата свързаност на областта. Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините в област Смолян остават сравнително ниски и през 2018 година. Самооценките на администрацията за развитието на електронното правителство и предоставянето на услуги на „едно гише” в областта остават по-ниски от средните за страната.

Смолян продължава да е сред областите с най-влошена демографска картина. Причина за това е както ниската раждаемост, така и изселването от областта. Смолян остава областта с най-нисък дял на второгодниците и отпадналите и с най-висок относителен брой на предавателите в основното и средното образование. Резултатите на матурата по българските език и литература през 2018 г. пък отново поставят областта веднага след столицата. Относителният брой на общопрактикуващите лекари в областта е съизмерим със средния за страната и през 2017 г., но броят на лекарите от водещите специалности остава сравнително нисък. Смолян остава сред областите с най-нисък относителен брой на регистрираните престъпления и най-висок дял на тяхната разкриваемост. Значително по-ниско от средното за страната ниво е замърсяването на въздуха в областта. Културният живот в област Смолян не е особено интензивен и през 2017 година.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или