София (столица)

Столицата е областта с най-високи доходи и стандарт на живот в страната, а бедността е силно ограничена. Въпреки относително високата база, икономическата активност на пазара на труда в столицата продължава да нараства. Това нарастване е съпроводено от ръст на заетостта и намаление на безработицата. Относителният обем на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи е двойно по-висок от средния за страната. Чуждите инвестиции пък са тройно по-високи. В столицата няма пътища от републиканската пътна мрежа, но територията ѝ граничи непосредствено с няколко автомагистрали. Достъпът и използването на интернет в столицата продължават да се повишават и през 2017 г. и остават значително над средните за страната нива. Като икономически най-развитата област в страната, столицата поддържа и сравнително високи нива на местните данъци и такси. Столицата остава и сред областите с най-висока оценка на прозрачността на органите на местното самоуправление.

Столицата е областта с най-благоприятна демографска картина в страната. По отношение на образованието само област Смолян успява да изпревари столицата. Второгодниците и отпадналите от основното и средното образование остават на относително ниско ниво и показват тенденция към намаление. Учениците на София (столица) показва и най-добри резултати на зрелостните изпити. Столицата е областта с най-много лекари специалисти на човек от населението. Софийският съд е най-натовареният в страната и това е свързано и със сравнително бавното правораздаване в столицата. София (столица) е и областта с най-голям относителен брой на регистрираните престъпления и съответно най-малка разкриваемост. Почти изцяло градското население на област София (столица) обяснява като цяло пълната свързаност на населението с обществена канализация. Столицата е втората област с най-голяма замърсяване на атмосферата с въглероден диоксид. Столицата е областта с най-интензивен културен живот в страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или