Хасково

Хасково е сред най-слабо развитите икономически области в Южна България. Областта отчита значително по-ниски от средните за страната стойности на БВП на човек от населението и средна заплата. Доходите на домакинствата постепенно растат, проблемите с бедността и материалните лишения остават. Благоприятна е динамиката на пазара на труда, като областта има много ниска безработица, а заетостта също вече надхвърля средните за страната стойности. Налице е видим недостиг на висшисти, а делът на хората с основно образование расте през последните години. Инвестиционната активност може да се опише като „плаха“. Инфраструктурата е относително добре развита, а качеството и` постепенно се подобрява. Местните данъци остават по-ниски от средните за страната, а през 2020 г. част от тях дори се намаляват.

Както естественият, така и механичният прираст в областта се влошават. Големи предизвикателства има при обхвата на системата на училищно образование и с преждевременното напускане на учениците, но резултатите на изпитите се подобряват. Достъпът до общопрактикуващи лекари и специалисти е сравнително труден, а коефициентът на детска смъртност е висок. Редът и сигурността в Хасково са близки до средните за страната равнища, а престъпността намалява. Образуваните битови отпадъци почти изцяло се предават за третиране и рециклиране, а обемът им постепенно намалява; спад има и във въглеродните емисии. Интересът към културните събития в областта е слаб, като с най-много внимание се ползват театрите.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или