Хасково

Както стойността, така и ръстът на брутния вътрешен продукт на човек от населението в област Хасково са ниски. Бедността намалява, но все още е сравнително висока. И заетостта, и безработицата нарастват. Инвестиционната активност в областта остава слаба. Гъстотата на пътната и на железопътната мрежа е над средните стойности за страната. Равнищата на местните данъци в общините на територията на областта са близки, но под средните за страната. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство нарастват още и вече са трайно над средните за страната.

Естественият прираст в област Хасково е сравнително нисък, а населението продължава да застарява. Резултатите на учениците са ниски. Здравеопазването страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Заболеваемостта и детската смъртност са относително ниски, а продължителността на живота – висока. Натовареността на наказателните съдии не е голяма, но това не се отразява на бързината на правораздаването. Област Хасково се нарежда в челната тройка в категорията, оценяваща околната среда. Културният живот и туризмът в областта са сравнително слабо застъпени.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или