Хасково

Доходите на домакинствата в област Хасково постепенно растат, но проблемите с бедността и материалните лишения остават. Безработицата се задържа на ниски нива, но заетостта намалява. Инвестиционната активност продължава да е слаба. Гъстотата на пътната и на железопътната мрежа е над средните стойности за страната. Равнищата на местните данъци в общините на територията на областта са близки, но под средните за страната. Самооценките на местните администрации за развитието на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“ нарастват значително.

Населението на областта продължава да застарява. Резултатите на учениците са ниски. Здравеопазването в област Хасково страда от недостиг на лекари и на болнични легла. Броят на престъпленията е съизмерим със средното ниво в страната, но разкриваемостта им е значително по-висока. Високата оценка в сферата на околната среда се дължи основно на сравнително ниския обем на образуваните битови отпадъци и значително по-ограничената нарушена територия. Културният живот в област Хасково е сравнително слабо застъпен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или