Русе

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе продължава да нараства. Това нарастване е съпроводено и от стабилен ръст на заплатите в областта, които обаче все още остават по-ниски от средните за страната. Пазарът на труда също продължава възстановяването си. Бизнес и инвестиционната активност в област Русе се повишава през последните години, но изостава спрямо средните нива в страната. Русе е важен логистичен център в страната и гъстотата на пътната и железопътна мрежи е сравнително висока. Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините в област Русе са сравнително ниски. Общините в областта продължават и работата си по развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише”, но областта продължава да изостава чувствително по отношение на покритието на кадастъра.

Въпреки че изселването от област Русе продължава да е по-ниско от средното за другите области и страната, слабата раждаемост в областта се отразява неблагоприятно на демографската картина. Средният успех на матурите по български език и литература в областта намалява. Лекарите в областта са значително по-малко спрямо населението. Бързината на правораздаването е по-добра от средната за страната. Въпреки сравнително високата степен на урбанизация на областта, делът на населението в селища с обществена канализация е относително нисък. Културният живот в областта е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или