Русе

Брутният вътрешен продукт на областта продължава да се повишава, но ръстът му е значително по-нисък от средния за страната. Увеличаването на активността на трудоспособното население води едновременно до повишаване на заетостта и намаляване на безработицата. Инвестиционната активност в областта като цяло нараства, но остава под средната за страната. Качеството на пътищата продължава да се влошава с бързи темпове. Повечето от местните данъци и такси са по-ниски от средните за страната. Оценката за прозрачността на местните администрации остава по-висока от тази в страната.

През последните няколко години застаряването в област Русе е по-бързо и по-дълбоко в сравнение с общата тенденция за страната, като основната причина е ниският естествен прираст. Резултатите на матурите на зрелостниците от областта са близки до тези в страната. Русе продължава да е сред областите с най-голям недостиг на лекари. Правораздаването в областта се характеризира със сравнително слаба натовареност на съдиите и висок дял на приключилите в 3-месечен срок дела. Област Русе се характеризира с висока свързаност с пречиствателни станции за отпадъчни води. Културният живот е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или