Русе

Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе нараства, но с чувствително по-нисък темп, и областта все повече изостава от средните стойности за страната. Нивата на бедност в областта са подобни на средните за страната. Икономическата активност се повишава бавно, но стабилно през последните години, придружена с ръст на заетостта и намаляване на безработицата. Инвестиционната активност в област Русе се приближава до средната за страната. Инфраструктурното развитие на областта се категоризира като добро. Средното ниво на данъчната тежест е сравнително ниско. Област Русе отбелязва огромно подобрение в оценката на администрацията и се нарежда сред първенците в страната.

Населението продължава да намалява едновременно заради ниския естествен прираст и заради изселването от областта. Русе е сред областите с най-висока степен на урбанизация. Представянето на учениците от областта се приближава до средното за страната и през 2020 г. Здравеопазването в област Русе продължава да страда от липса на лекари. Въпреки че местните наказателни съдии са сравнително натоварени, бързината на правораздаването не страда от това. Емисиите на въглероден диоксид в атмосферата в областта са двойно по-ниски от средните за страната. Делът на предадените за третиране и рециклиране битови отпадъци остава изключително нисък. Културният живот в област Русе е сравнително интензивен.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или