Кърджали

Брутният вътрешен продукт на глава от населението и заплатите в област Кърджали нарастват с близък до средния за страната темп, но остават сред най-ниските в страната. Проблемите с ниската икономическа активност и заетост в областта са обусловени отчасти и от изключително неблагоприятната образователна структура на населението. Кърджали остава областта с най-нисък брой на предприятията спрямо населението. Инфраструктурата също поставя областта в неблагоприятно положение. Кърджали е сред областите с най-ниска степен на развитие на електронното управление, покритие на кадастъра и прозрачност на администрацията.

Населението на област Кърджали продължава да застарява, но възрастовата структура все още е по-благоприятна от средната за страната. За трета поредна година през 2017 г. областта се представя изключително слабо на матурите. Правораздаването се отличава със сравнително слаба натовареност на съдиите и относително бързо правосъдие. Кърджали е сред областите с най-ниско замърсяване на въздуха. Сравнително ниската степен на урбанизация обяснява и значително по-малкия дял на населението с достъп до канализация. Кърджали е областта с най-нисък интензитет на културния живот.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или