Кърджали

Брутният вътрешен продукт в област Кърджали все още е наполовина на средния за страната, достигайки 7485 лв. на човек от населението. Той е съпроводен от по-ниски доходи и по-високи нива на бедност в областта. Една от причините е слабото развитие на пазара на труда, който е доминиран от много ниска заетост и  слаба икономическа активност на населението. Активните предприятия са малко на брой, а произведената продукция е на равнище от една трета от средната за страната. Възрастовата структура на населението показва застаряване и не създава благоприятни условия за развитие на пазара на труда в бъдеще. Голям е броят на хората с основно и по-ниско образование – почти два пъти по-голям от средния за страната. В тази обстановка не е учудващо слабото ниво на инвестиции в областта. През последната година се наблюдава ръст на преките чуждестранни инвестиции, но нивото им все още е по-ниско от средното.

За разлика от икономическото развитие в социално отношение област Кърджали изглежда значително по-добре. Естественият прираст, макар и отрицателен, е по-благоприятен в сравнение с повечето области, а механичният прираст – рекордно висок. Възрастовата зависимост на населението също е сравнително благоприятна. Качеството и достъпът до здравни услуги изглеждат сравнително добре. Правосъдието работи относително бързо, като нивото на престъпност е едно от най-ниските. Това, което създава рискове в дългосрочен план, е слабото развитие на образованието. Големият дял на слаби оценки на изпитите по български език и литература и ниският среден успех показват слаба грамотност и необходимост от ревизия на качеството на местната образователна система. Област Кърджали следва да инвестира ресурси в подобряване на канализацията и в изграждане на нови пречиствателни станции в общините, където такива липсват или са недостатъчни.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или