Стара Загора

Стара Загора е областта с най-висок БВП на глава от населението и най-висока средногодишна брутна заплата след столицата. Заетостта нараства сравнително бавно, поради което 2015 г. е първата от петнадесет години, в която безработицата е над средната за страната. Вероятна причина за трудното възстановяване на заетостта е относително неблагоприятната образователна структура на работната сила. Областта е четвъртата най-атрактивна за чуждестранни инвестиции, а усвояването на европейски средства следва общите тенденции за страната. Инфраструктурата и административните услуги са добре развити, а нивото на повечето местни данъци и такси е сравнително благоприятно.

Демографското състояние на област Стара Загора не се отличава от общата картина за страната. Образователната система е сравнително добре развита, но средната оценка на матурите по БЕЛ постепенно намалява в унисон с общата тенденция на национално ниво. Легловата база в МБАЛ се свива през 2015 г., но областта разполага с относително висок брой общопрактикуващи лекари и специалисти. Въпреки че натовареността на съдиите се увеличава, висящите дела са относително малко. Околната среда получава слаба оценка заради сериозното замърсяване на въздуха, а развитието на културния живот следва общите за страната тенденции.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или