София

Размерът на заплатите в област София е близък до средните за страната нива, но равнището на общите доходи остава ниско поради продължаващата стагнация на заетостта. Инвестиционната активност се повишава през 2015 г., а усвоените до момента европейски средства от общините в областта са значително над средните нива. Инфраструктурата е добре развита, но качеството на пътната настилка е по-лоша от тази в страната. И през 2015 г. 15 от общините нямат кадастрално покритие, а оценките за прозрачността на местната власт остават сред най-ниските в страната.

Възрастовата структура на населението в областта продължава да се влошава въпреки положителния механичен прираст за 2015 г. Резултатите на матурите се понижават, което буди опасения за качеството на образованието в областта. Въпреки наличието на достатъчно широка леглова база в болниците и медицински специалисти налице е известен недостиг на общопрактикуващи лекари. Наблюдава се повишена натовареност на съдиите в окръжните съдилища, която води и до по-висок дял на висящите наказателни дела. Свързаността на населението с пречиствателни станции остава ниска. С изключение на традиционно високия интерес към музеите в някои туристически общини, развитието на културата изостава.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или