Ловеч

През 2015 г. идва краят на продължителна криза на пазара на труда в област Ловеч и заетостта започва да се покачва. Въпреки това доходите остават ниски и затова в област Ловеч е регистриран най-високият дял на лицата, живеещи с материални лишения. Нивата на инвестиционна активност са сравнително ниски, но усвояването на европейски средства от общините в областта е третото най-високо след това на общините в областите Габрово и Бургас. Инфраструктурното развитие е близко до средното за страната, а данъчната тежест е нехарактерно висока за област с подобен профил на икономическо развитие. Област Ловеч е на второ място след столицата по отношение на кадастралното покритие на територията си.

Възрастовата структура на населението е сред най-неблагоприятните в страната. Образователната система успява да обхване голяма част от подлежащото на образование население, а резултатите на местните ученици на държавните зрелостни изпити са близки до средните за страната. Здравеопазването страда от нисък брой на медицинските специалисти, както и от продължаващо свиване на легловата база в болничните заведения. Престъпността е на сравнително ниски нива, поради което натовареността на съдебната система е под средната за страната. Свързаността с канализация и пречиствателни станции остава ниска, но обемът на вредните емисии е три пъти по-малък от средния за страната. Културният живот не е особено активен, като висока посещаемост регистрират единствено библиотеките.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или