Разград

През последните години се наблюдава повишаване на доходите и заплатите в областта, но въпреки това стандартът на живот остава под средния за страната. Показателите за условия на живот и социално включване са в унисон с общите тенденции в страната, като бедните са около 1/5 от населението, а тези, които живеят с материални лишения – около 1/3. Пазарът на труда обаче е изправен пред редица предизвикателства – областта отчита един от най-ниските коефициенти на заетост, четвъртата най-висока безработица в страната и слаба икономическа активност на населението. Проблемите на трудовия пазар са следствие и от относително ограничения приток на вътрешни и чужди инвестиции. Разходите за ДМА вече достигат предкризисните си нива, но остават близо 2 пъти по-ниски от средните за страната. Макар и общините в областта да се нареждат сред най-добрите по усвояване на европейски средства, това не успява да компенсира недостатъчните частни инвестиции.

Възрастовата структура на населението остава относително благоприятна. Коефициентът на естествен прираст е отрицателен и продължава да се влошава. Подобна е тенденцията и при коефициента на механичен прираст. Тези процеси водят и до бързо влошаване на възрастовата структура на населението. Областта се отличава с висок обхват на образователната система, но и със значително отпадане от нея и относително слабо представяне на учениците на матурите. Лекарският състав по брой и структура продължават да е дефицит за областта. Културният живот е слабо развит в сравнение с другите области на страната.

Изтеглете доклади за предишни години:

Изтегли PDF
>

Сравняване на области

спрямо
Всички показатели
или